SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR:

Nordjysk Autolakering A/S, Jupitervej 10, 9300 Sæby
T: 98464211 – www.nordjysk-autolakering.dk
Cvr.nr.: 10867290

Den bedste ydelse kræver de bedste vilkår!

Når vi indgår aftale med kunde, er det vores mål at levere den bedste ydelse og service. Nedenfor er beskrevet nogle
af de vigtigste områder at være afstemte omkring – parterne imellem. Salgs- og leveringsbetingelser er gældende for
ethvert arbejde, uanset om ordre fremgår af tilbud, ordrekræftelse eller faktura fra Nordjysk Autolakering.

1. Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms, variable miljøafgifter samt energitillæg.
Med mindre andet er aftalt udføres arbejdet efter regning. Et afgivet tilbud / overslag er gældende i 30 dage.
Accepteres tilbuddet ikke skriftligt inden udløbet af denne frist, bortfalder tilbuddet.
Købers generelle kontaktoplysninger til brug for fakturering, fremsendes inden påbegyndelse af arbejdet.
Prisen omfatter kun, hvad der udtrykkeligt er nævnt i ordrebekræftelsen, eventuelle ændringer fra kunde faktureres
særskilt.
Dele som ikke er genbrugelige efter afmontering, såsom gummilister, rudeskraberlister etc er ikke en del af afgivet
tilbud / overslag og faktureres særskilt.
Skrift og foliearbejde er ikke en del af afgivet pris, medmindre det er anført i tilbud / overslag.
Priser gælder levering ved og fra Nordjysk Autolakerings værksted og er eksklusiv transport til og fra Nordjysk
Autolakerings værksted. Ved aftalt levering af det behandlede køretøj til kunde, kan påfyldning af brændstof
forekomme. Kunde vil blive faktureret for brændstof i henhold til gældende dagspriser.

2. Udførelse

Tidspunktet for arbejdets udførelse aftales særskilt ved aftalens indgåelse. Farvekoder fremsendes skriftlig til Nordjysk
Autolakering. Leveringstid fremgår af tilbud / overslag eller ordrebekræftelse fra Nordjysk Autolakering og regnes fra
endelig modtagelse af kundens ordre.
Nordjysk Autolakering bestræber sig altid på at levere til aftalt tid. I tilfælde af forsinket levering er Nordjysk
Autolakering forpligtet til at advisere kunde herom.

3. Kvalitet

Lakeringens finish forekommer med struktur og der kan forekomme mindre skidtpartikler.
Det er ved dellakeringer ikke muligt at opnå 100 % farvetilpasning til de sideliggende dele, hvorfor mindre
farveafvigelser må forventes.
Der kan over tid forekomme farveforskelle på metal og plastdele samt rustudtrækning fra monteret stål, der ikke er
overfladebehandlet på anlægsfladen.
Såfremt der skal anvendes materialer som kunden selv leverer eller forlanger anvendt, bærer kunden selv risikoen for,
emnerne er egnede til bearbejdelse – medmindre kunden udtrykkeligt har anmodet Nordjysk Autolakering om
vurdering heraf.

Nordjysk Autolakering er ikke ansvarlig for fejl som følge af:

 • Eventuelle følgeskader på behandlede emner, der måtte opstå, som følge af udført metallisering eller
  sandblæsning hos Nordjysk Autolakering. Dette er gældende for både kosmetiske og tekniske følgeskader.
 • Utilstrækkelig spænding af hjul. Det anbefales altid at efterspænde hjul efter 100 km efter disse har været
  afmonteret. Efterspænding påhviler kunden.
 • Afmontering af dele monteret med lim, fugemasse eller dobbeltklæbende tape. 
 • Mekanisk påvirkning, efterfølgende fejlbehandling af lakken eller andre påvirkninger, der ikke kan tilskrives
  selve lakeringen – eksempelvis stenslag. – Ibrugtagning af emnerne inden lakeringen har opnået tilstrækkelig hærdning (herunder påsætning af
  emblemer og lignende).
 • Kemiske og termiske påvirkninger på emnerne efter levering, som sælger ikke har kendskab til, eller som er
  udover de for malingen gældende specifikationer.

Der ydes 12 måneders garanti
Garantien omfatter ikke forhold, hvor emner ikke er egnede til bearbejdelse, herunder galvanisk
tæring, almindeligt slid, manglende eller fejlagtig vedligeholdelse eller lignende. Garantien bortfalder
såfremt ejer/ejers repræsentant eller tredjemand udfører mangelfuldt, fejlbehæftet eller
udokumenteret arbejde på de af Nordjysk Autolakerings behandlede overflader.

4. Levering

Såfremt levering af det behandlede køretøj er aftalt, bærer kunden risikoen for skader der opstår under transport,
herunder skader i forbindelse med af- og pålæsning. Dette gælder også hvis Nordjysk Autolakering stiller chauffør til
rådighed for transport.
Levering anses for sket til kunden, når Nordjysk Autolakering til kunden har afsendt meddelelse herom, det solgte er
klar til afhentning. Såfremt kunden undlader at modtage/afhente leverancen på den aftalte dag, opbevares denne på
Nordjysk Autolakerings matrikel for kundens regning og risiko.

5. Force Majeure

Nordjysk Autolakering er ikke ansvarlig for forsinkelser eller skader, der skyldes forhold uden for Nordjysk
Autolakerings indflydelse og som Nordjysk Autolakering ikke med rimelighed kunne forudse, herunder f.eks. strejke,
lockout, vejrforhold eller lignende. Dette er også gældende for Nordjysk Autolakerings leverandører og
underleverandører. Sådanne forhold giver ikke kunden ret til at ophæve købet, kræve erstatning eller tilbageholde
betaling.

6. Annullering af ordre

Ordrer kan ikke annulleres uden Nordjysk Autolakerings skriftlige samtykke. Hvis det accepteres at annullere en ordre
vil evt. udgifter blive faktureret til kunden, dog minimum 10 % af den tilbudte eller forventede pris for det bestilte
arbejde.

7. Betaling

Købesummen forfalder til kontant betaling netto 14 dage efter faktureringsdato, medmindre andet er anført på faktura
eller aftalt ved skriftlig samarbejdsaftale med kunden.
Nordjysk Autolakering er berettiget til at kræve 50% på forhånd af den forventede pris eller prisen iflg. tilbud /
overslag.
Ved overskridelse af betalingsdatoen, tillægges kravet sædvanlig morarente i henhold til rentelovens regler samt
rykkergebyr på kr. 100,- pr. betalingspåmindelse.
Ved betalingsmisligholdelse er Nordjysk Autolakering berettiget til at kræve sine omkostninger til inkasso ved advokat
dækket fuldt ud og således ikke kun de ved renteloven fastsatte maksimumtakster.
Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Nordjysk Autolakering, samt berettiget til at
modregne nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Nordjysk Autolakering er berettiget til at foretage tilbagehold til sikkerhed for betalingen.

8. Reklamation og ansvarsbegrænsning

Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere
over enhver mangel. Overholder køber ikke de anførte frister, bortfalder retten til at gøre manglen gældende.
Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af køber.
Nordjysk Autolakerings erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og
erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab, såsom driftstab, tidstab og avancetab.
Nordjysk Autolakerings erstatningsansvar omfatter alene arbejder udført af Nordjysk Autolakering. Nordjysk
Autolakering har intet ansvar for løse effekter efterladt i køretøjet. Såfremt lakeringsarbejdet skal udføres på emner,
der er forbehandlet af andre, eller på en eksisterende behandling, dækker Nordjysk Autolakering alene skader, der
kan godtgøres at hidrøre Nordjysk Autolakerings eget arbejde.
Nordjysk Autolakering har afhjælpningsret i tilfælde af, der konstateres mangler efter levering. Kunden kan således
ikke ophæve aftalen, kræve forholdsmæssigt afslag, erstatning som følge af mangler, uden Nordjysk Autolakering har
haft adgang til at foretage afhjælpning.
Det er kunden, der har bevisbyrden for den mangel, som kunden påråber sig ved arbejdets udførsel, var tilstede på
tidspunktet for levering af produktet til kunden. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som Nordjysk Autolakering
er ansvarlig for, har Nordjysk Autolakering ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen
har påført Nordjysk Autolakering.
Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere mangelbeføjelser gældende, og derfor ikke berettiget til erstatning eller
godtgørelse for tab og omkostninger, som kunden måtte have påført i forbindelse med udbedring, herunder
omkostninger til montering og installering af det fejlbehæftede produkt.